Strona główna/Prawo handlowe

Zmiana umowy spółki komandytowej – od kiedy jest skuteczna?

Wspólnicy spółki komandytowej przyjęty raz tekst umowy spółki mogą bez przeszkód modyfikować na dowolnym etapie jej funkcjonowania. Zmiana umowy spółki komandytowej uwzględniać przy tym powinna bezwzględnie obowiązujące przepisy kodeksu spółek handlowych, oraz nie może stać w sprzeczności z naturą stosunku prawnego, jakim jest stosunek spółki. W przypadku zmiany umowy spółki komandytowej istotnym zagadnieniem jest moment, w którym zmiana umowy odnosi zamierzony skutek, a więc moment, od którego zaczyna obowiązywać. […]

2019-07-24T14:26:27+00:00

Likwidacja spółki jawnej

Likwidacja spółki jawnej powinna zostać przeprowadzona w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przyczyn rozwiązania spółki. O tym jak ten proces wygląda i czy można go uniknąć bądź przeprowadzić w inny sposób, dowiesz się w tym wpisie. […]

2019-08-07T09:42:07+00:00

Uchwała SN III CZP 42/18 ucina wątpliwości co do art. 210 §1 k.s.h.

W dnu 7 września 2018 r. Sąd Najwyższy w uchwale o sygn. III CZP 42/18 wypowiedział się na temat zastosowania art. 210 k.s.h. do zmiany umowy spółki komandytowej. Zdaniem Sądu Najwyższego, jeżeli członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wraz z tą spółką wspólnikiem spółki komandytowej, do wyrażenia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgody na zmianę umowy spółki komandytowej – wymaganej na podstawie art. 9 k.s.h. – ma zastosowanie art. 210 § 1 k.s.h. […]

2019-07-03T13:03:29+00:00

Działalność nierejestrowa a kasa fiskalna

Prowadzenie działalności nierejestrowej pomimo, że nie pociąga za sobą konieczności odprowadzania składek na ZUS, wymaga wywiązywania się przez przedsiębiorcę nierejestrowego z ciążących na nim obowiązków podatkowych. Chodzi tutaj w szczególności o obowiązki wynikające z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku VAT. Z tym drugim z podatków związany jest obowiązek posiadania w określonych przypadkach kasy fiskalnej. W tym wpisie dowiesz się, czy przedsiębiorca nierejestrowy będzie musiał posiadać kasę fiskalną. […]

2019-07-22T08:40:15+00:00

Ulga na start, czyli 6 miesięcy bez składek na ZUS

Już wkrótce osoby zakładające działalność gospodarczą oraz podejmujące działalność po upływie 5 lat będą mogły skorzystać ze zwolnienia z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 6 miesięcy. Ulga na start, bo tak nazwane zostało zwolnienie, wejdzie w życie wraz z ustawą Prawo przedsiębiorców, która obok ulgi na start wprowadza drugie istotne dla rozpoczynających swój biznes rozwiązanie, czyli działalność nierejestrowaną, o której możesz przeczytać tutaj. […]

2019-08-07T09:51:28+00:00

Działalność nierejestrowa, czyli brak obowiązku rejestracji działalności gospodarczej

Podpisana przez prezydenta w dniu 22 marca 2018 r. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wprowadza bardzo ciekawe rozwiązanie dla osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej. Rozwiązaniem tym jest tzw. działalność nierejestrowa, zwana też działalnością nieewidencjonowaną. Oprócz ulgi na start, czyli braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne przez okres pierwszych 6 miesięcy, jest to kolejne z rozwiązań, które w założeniu ma znacznym stopniu ułatwić rozpoczęcie działalności gospodarczej. O szczegółach działalności nierejestrowej, ograniczeniach z nią związanych, oraz obowiązkach przedsiębiorcy nieewidencjonowanego dowiesz się właśnie w tym wpisie. […]

2019-08-07T08:21:33+00:00

Prawo przedsiębiorców – nowe zasady i gwarancje dla przedsiębiorców w 2018 r.

Przedsiębiorców, a także osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności czekają  w 2018 r. istotne zmiany. Sejm uchwalił bowiem w dniu 6 marca 2018 r. pakiet pięciu ustaw określanych jako Konstytucja Biznesu. Najważniejszą ustawą z pakietu jest ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Ustawa ma zastąpić ustawę z dnia Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.), która dotychczas regulowała podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej. […]

2019-08-07T09:52:52+00:00

Przymuszenie wspólników do powołania zarządu oraz dodatkowe załączniki do KRS – zmiany w ustawie o KRS w 2018 r.

Z dniem 15 marca 2018 r. wchodzi w życie część przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 398). O niektórych zmianach wynikających z wchodzącej w życie nowelizacji możesz przeczytać tutaj. W tym wpisie chciałbym przedstawić kolejne zmiany, które również dotyczą postępowania rejestrowego przed KRS. Chodzi o dodatkowe obowiązki związane z procedurą rejestracji spółek. Mała rewolucja związana jest także z faktem, że brak zarządu w spółce z o. o. bądź spółce akcyjnej będzie uprawniał sąd do przymuszenia wspólników do jego wyboru. […]

2019-07-03T13:06:40+00:00

Przekształcenie spółki jawnej w komandytową

Ze względu na zmianę w zasadach obliczania składki zdrowotnej wynikającą z uchwalonej przez ustawodawcę ustawy wprowadzającej tzw. Polski Ład, coraz większa liczba przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki jawnej rozważa jej przekształcenie w spółkę komandytową. Pomimo zmiany zasad opodatkowania spółki komandytowej od 2021 r., spółka przy odpowiedniej konfiguracji osobowej pozwoli na wygenerowanie począwszy od 2022 r. ogromnych oszczędności w zakresie składki zdrowotnej w porównaniu do spółki jawnej. Z tego też względu nie powinno dziwić zainteresowanie procesami zmianą formy prawnej ze spółki jawnej w komandytową. Przedsiębiorcy rozważający zmianę formy prawnej działalności z uwagi na nowe obciążenia wynikające z Polskiego Ładu powinni [...]

2021-12-07T12:26:24+00:00

Umowa spółki jawnej – postanowienia obligatoryjne i dodatkowe

Pierwszym krokiem do powstania spółki jawnej jest jej zawiązanie. Zawiązanie spółki jawnej następuje wraz z momentem podpisania umowy spółki jawnej przez przyszłych wspólników. W jednym z poprzednich wpisów przedstawiłem w sposób ogólny proces zawiązania i rejestracji spółki. W tym wpisie dowiesz się z jakich elementów musi składać się umowa spółki jawnej, a jakie elementy nie są wymagane, lecz w praktyce są niezbędne do tego, aby spółka jawna mogła bez większych przeszkód funkcjonować w obrocie. […]

2019-08-07T09:55:13+00:00
Go to Top