Strona główna/Spółka komandytowa

Uchwała SN III CZP 42/18 ucina wątpliwości co do art. 210 §1 k.s.h.

W dnu 7 września 2018 r. Sąd Najwyższy w uchwale o sygn. III CZP 42/18 wypowiedział się na temat zastosowania art. 210 k.s.h. do zmiany umowy spółki komandytowej. Zdaniem Sądu Najwyższego, jeżeli członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wraz z tą spółką wspólnikiem spółki komandytowej, do wyrażenia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgody na zmianę umowy spółki komandytowej – wymaganej na podstawie art. 9 k.s.h. – ma zastosowanie art. 210 § 1 k.s.h. […]

2019-07-03T13:03:29+00:00

Zaliczka na poczet zysku w spółce jawnej

Wspólnicy spółki jawnej mają możliwość otrzymania części zysku spółki jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, a więc przed momentem, z którym z mocy prawa przysługiwać im będzie roszczenie o wypłatę zysku. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet zysku w spółce jawnej powinno jednak zostać uregulowane w umowie spółki, tak aby uniknąć ryzyka ewentualnego sporu, a w efekcie niejednokrotnie problemów finansowych po stronie wspólników. Warto także zwrócić uwagę na to, jakie skutki podatkowe wiążą się z wypłatą zaliczki na poczet zysku, zwłaszcza gdy jest ona wypłacana w kwocie przekraczającej przypadający na wspólnika udział w zysku. […]

2019-07-03T13:03:38+00:00

Zaliczki na podatek dochodowy w spółce jawnej i spółce komandytowej

Wspólnicy spółki komandytowej oraz jawnej muszą się liczyć z obowiązkiem okresowego odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. W tym wpisie dowiesz się z czego wynika obowiązek zapłaty zaliczek na PIT przez wspólników spółki oraz jak należy się z niego wywiązać. Dowiesz się także dlaczego warto na etapie konstruowania umowy spółki zadbać o postanowienia, które umożliwią wspólnikom niezakłóconą realizację tego obowiązku. […]

2019-08-07T09:49:38+00:00

Likwidacja spółki jawnej i komandytowej – skutki podatkowe w PIT i CIT

Likwidacja spółki jawnej oraz spółki komandytowej nie stanowi szczególnie skomplikowanego procesu. Warto jednak wiedzieć, że tego typu zdarzenie rodzi określone skutki podatkowe. W tym wpisie dowiesz się z jakimi konsekwencjami podatkowymi liczyć powinien się wspólnik każdej z tych spółek w przypadku ich rozwiązania.  Podział majątku spółki jawnej i komandytowej Pierwszym krokiem niezbędnym dla zakończenia bytu spółki osobowej jest jej rozwiązanie. Katalog przyczyn skutkujących rozwiązaniem spółki zawiera art. 58 k.s.h. Zgodnie z nim: Rozwiązanie spółki powodują: 1) przyczyny przewidziane w umowie spółki; 2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników; 3) ogłoszenie upadłości spółki; 4) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości; 5) wypowiedzenie umowy [...]

2019-08-07T09:50:43+00:00

Przymuszenie wspólników do powołania zarządu oraz dodatkowe załączniki do KRS – zmiany w ustawie o KRS w 2018 r.

Z dniem 15 marca 2018 r. wchodzi w życie część przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 398). O niektórych zmianach wynikających z wchodzącej w życie nowelizacji możesz przeczytać tutaj. W tym wpisie chciałbym przedstawić kolejne zmiany, które również dotyczą postępowania rejestrowego przed KRS. Chodzi o dodatkowe obowiązki związane z procedurą rejestracji spółek. Mała rewolucja związana jest także z faktem, że brak zarządu w spółce z o. o. bądź spółce akcyjnej będzie uprawniał sąd do przymuszenia wspólników do jego wyboru. […]

2019-07-03T13:06:40+00:00

Przekształcenie spółki jawnej w komandytową

Coraz większa liczba przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki jawnej rozważa jej przekształcenie w spółkę komandytową. Zwiększenie rozmiaru działalności, obrotów oraz majątku spółki jest częstym impulsem do poszukiwania rozwiązania, które pozwoli na zabezpieczenie majątku samych wspólników na wypadek utraty płynności finansowej przez spółkę. Jednym z tych rozwiązań jest zmiana formy spółki na formę, która w znacznie większym stopniu pozwoli na ograniczenie odpowiedzialności wspólników. Z tego też względu przekształcenie spółki jawnej w komandytową jest coraz częściej spotykanym procesem. […]

2019-07-11T12:56:35+00:00

Sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej – zmiany w ustawie o KRS w 2018 r.

Prezydent w dniu 12 lutego 2018 r. podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, która obecnie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Ustawa ta wprowadza wiele bardzo istotnych zmian w zakresie m. in. postępowania rejestrowego. Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych ustawą jest modyfikacja zasad składania sprawozdań finansowych spółek do KRS. Od 15 marca 2018 r. sprawozdanie finansowe należało będzie złożyć wyłącznie w formie elektronicznej. W drodze wyjątku sprawozdania za 2017 r., do 30 września 2018 r., będzie można złożyć w formie skanów. Po upływie tego okresu do KRS [...]

2019-08-07T09:54:08+00:00

Spółka komandytowa – cechy i najważniejsze informacje

Spółka komandytowa pod wieloma względami podobna jest do spółki jawnej. Podobnie jak spółka jawna należy do kategorii handlowych osobowych spółek. W związku z powyższym została wyposażona na podstawie art. 8 §1  ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, dalej: k.s.h.), a więc  może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka komandytowa stanowi więc tak jak spółka jawna podmiot odrębny od wspólników, który dysponuje swoim własnym, niezależnym majątkiem. […]

2019-08-07T09:57:05+00:00

Czy cudzoziemiec może założyć spółkę w Polsce?

Handlowej spółce osobowej przysługuje status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to, że nie wspólnicy, lecz spółka prowadzi działalność gospodarczą i to ona jest przedsiębiorcą. Rodzi się wobec tego pytanie,  czy cudzoziemiec może założyć spółkę w Polsce bez żadnych przeszkód? Czy też może występują w tym zakresie jakieś ograniczenia? Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem, zapraszam do lektury. […]

2019-07-03T13:11:02+00:00
Load More Posts
Go to Top