Programiści chcący skorzystać z 5% podatku dochodowego w ramach IP BOX już wkrótce będą przygotowywać się do rozliczenia podatku za rok 2019. Ulga IP BOX jest dla branży programistycznej jednym z najkorzystniejszych obecnie rozwiązań podatkowych, pozwalających na znacznie obniżenie podatku dochodowego, z którego zdecydowanie warto skorzystać. Przy okazji warto to zrobić w sposób możliwie najbezpieczniejszy. Bezpieczeństwo takie gwarantuje interpretacja indywidualna, pod warunkiem, że zostanie sporządzona w sposób potwierdzający spełnienie wszystkich kluczowych wymogów co do prawa skorzystania z IP BOX. Programistów do wnioskowania o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej IP BOX wprost zachęca sama treść opublikowanych oficjalnych objaśnień do przepisów.

Interpretacja indywidualna IP BOX – dwa kluczowe wymogi

Ze względu na zbliżający się okres rozliczenia podatku dochodowego za rok 2019, coraz większe grono programistów decyduje się na to, aby wystąpić z wnioskiem o interpretację indywidualną, która ma na celu potwierdzić prawo do skorzystania z 5% podatku w ramach IP BOX.

Warto jednak mieć świadomość tego, że programista chcący skorzystać z preferencji IP BOX powinien spełniać nie jeden, lecz dwa kluczowe wymogi pozwalające na skorzystanie z tej uprzywilejowanej formy rozliczenia  podatku.

Pierwszy z wymogów to osiąganie dochodu z tzw. kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.  Przepisy IP BOX zawierają zamknięty katalog praw, z których dochód może podlegać opodatkowaniu 5% stawką podatku. Jednym z tych praw jest autorskie prawo do programu komputerowego. Uznanie, że w danym przypadku programista osiąga dochód z programu komputerowego lub programów komputerowych to jednak dopiero punkt wyjścia do oceny tego, czy możliwym będzie skorzystanie z IP BOX.

Drugi z wymogów związany z prawem do skorzystania z IP BOX to bowiem prowadzenie tzw. działalności badawczo-rozwojowej, którą definiują przepisy. Ocena tego, czy podatnik prowadzi działalność badawczo-rozwojową jest obecnie również jednym z popularniejszych przedmiotów pytań podatników do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

IP BOX – jak ocenić, czy dochód programisty to dochód z programu komputerowego?

Podatkiem w stawce 5% może być opodatkowany m. in. dochód z tytułu autorskich praw do programu komputerowego. Przepisy nie definiują jednak pojęcia „autorskie prawo do programu komputerowego”. Jest to jeden z praktycznych problemów związanych ze stosowaniem nowych przepisów.

Dodatkowo, ze względu na dynamicznie zmieniające się otoczenie gospodarcze, któremu towarzyszy szybki rozwój nowych technologii, ustalenie jednoznacznego znaczenia tego pojęcia na potrzeby podatkowe byłoby wręcz niemożliwe, lub wymagałoby nieustannych jego zmian. 

Z tego względu w oficjalnych objaśnieniach do przepisów o IP BOX, na str. 32 wskazano, że:

,,podatnik chcący skorzystać z preferencji IP Box wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawnopodatkową powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).’’

Z tego względu też podatnik chcąc zyskać pewność co do tego, czy w jego przypadku osiągany dochód może być zakwalifikowany jako dochód z programu komputerowego powinien zastanowić się nad tym czy nie wystąpić o interpretację indywidualną IP BOX, która istotnie zabezpieczy jego pozycję na wypadek ewentualnej kontroli podatkowej. Potwierdzenie tego, że w danym przypadku osiągany dochód stanowi dochód z programu komputerowego i może podlegać opodatkowaniu w ramach IP BOX to dopiero pierwsza część sukcesu. Koniecznym jest bowiem potwierdzenie badawczo-rozwojowego charakteru prac nad programem komputerowym.

IP BOX – jak ocenić czy programista prowadzi działalność badawczo-rozwojową?

Przepisy jasno wskazują na to, że aby skorzystać z IP BOX program komputerowy, z którego osiągany jest dochód musi być wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

W świetle ustawy, działalnością badawczo-rozwojową jest działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W przypadku programistów działalnością badawczo-rozwojową będą najczęściej prace rozwojowe, które przepisy definiują jako działalność:

,,obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe’’.

Istotne pod kątem prowadzenia działalności badawczo rozwojowej jest spełnienie kluczowych przesłanek zdefiniowanych przez przepisy. Ich ocena zawsze dokonywana jest pod kątem specyfiki prowadzonej działalności, jej charakteru, a także sposobu organizacji prac. Fakt prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oceniany jest przy tym przez pryzmat ogólnych przesłanek, które mogą być oceniane odmiennie, w zależności od danego przypadku.

Z tego względu coraz większe grono podatników pyta w drodze wniosku o interpretację indywidualną o to, czy w konkretnym przypadku można mówić o działalności, która ma charakter badawczo-rozwojowy. Wydaje się to być jak najbardziej słusznym rozwiązaniem, które w istotnym stopniu zabezpiecza podatnika na wypadek kontroli, która może być często nieprzewidywalna, inaczej niż jednoznaczna treść wniosku o interpretację. 

Wystąpienie z wnioskiem o interpretację w zakresie oceny tego, czy prowadzona działalność ma charakter działalności badawczo-rozwojowej jest zdecydowanie rekomendowane w przypadku programistów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W tego typu działalności często mogą bowiem pojawiać się wątpliwości co do tego, czy spełniony został właśnie ten warunek.

Tylko dobra interpretacja indywidualna IP BOX daje pełną ochronę

Ze uwagi na fakt, że dla skorzystania z IP BOX kluczowym jest spełnienie dwóch opisanych powyżej warunków, interpretacja indywidualna IP BOX da programiście pełną ochronę tylko w przypadku, gdy potwierdzi dwa zagadnienia:

  1. fakt osiągania dochodów mogących podlegać opodatkowaniu według stawki 5%;
  2. fakt prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Bardzo duża część wydanych dotychczas interpretacji potwierdza jednak wyłącznie jedno z zagadnień, a mianowicie osiąganie dochodu mogącego podlegać opodatkowaniu wg. stawki 5%. Warto mieć świadomość, że w przypadku zakwestionowania przez organ podatkowy faktu wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia programu komputerowego w ramach działalności badawczo-rozwojowej interpretacja taka może nie dać programiście ochrony.

Z tego względu warto decyzję o skorzystaniu z IP BOX poprzedzić dokładną analizą, która zwieńczona powinna być poprawnie sporządzonym wnioskiem o interpretację indywidualną, która da w konkretnym przypadku szeroką ochronę podatkową.

Chcesz poczytać więcej o IP BOX? Zajrzyj do pozostałych wpisów o IP BOX:

IP BOX – 5% podatku dla innowacyjności. 

5% podatku dla programistów. 

Ewidencja IP BOX. 

 

Kontakt ALCS

Chcesz skorzystać z IP BOX i szukasz pomocy prawnej? Skorzystaj z formularza kontaktowego