Postępowanie przed sądem rejestrowym w sprawie o wpis spółki jawnej do rejestru regulowane jest przez dwie ustawy – ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm., dalej: k.p.c.) oraz ustawę z dnia ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769 z późn. zm., dalej: u.k.r.s.). Pierwsza z nich reguluje procedurę postępowania o wpis spółki (art. 6941-6948 k.p.c.), zaś druga reguluje m. in. zasady prowadzenia rejestru i dokonywania w nim wpisów. To właśnie z u.k.r.s. wynikają zasady dokonywania wpisu spółki do rejestru. Jedną z najważniejszych zasad rządzących postępowaniem rejestrowym jest konieczność złożenia wniosku na urzędowym formularzu (art. 19 §2 u.o.k.r.s.). W tym wpisie dowiesz się więc jak wypełnić formularz KRS W1.

Jak wypełnić formularz KRS W1 

W tym wpisie dowiesz się natomiast jak wyglądać powinien prawidłowo wypełniony formularz KRS W1, czyli formularz główny o wpis spółki jawnej, komandytowej oraz partnerskiej do rejestru. Wzór formularza możesz pobrać z oficjalnej strony Ministerstwa Sprawiedliwości pod tym linkiem.

W tym wpisie przedstawione zostanie jak wypełnić KRS W1 na przykładzie spółki jawnej. Szereg informacji na temat tego jak zawiązać spółkę jawną i jak ją zarejestrować możesz znaleźć w tym wpisie. We wpisie tym zawarte są także informacje, jakie formularze powinny zostać złożone do sądu rejestrowego w związku z rejestracją spółki jawnej. 

Na początek jednak kilka najważniejszych informacji odnośnie tego jak wypełnić formularz KRS W1:

  1. formularz należy wypełniać w języku polskim;
  2. formularz należy wypełniać czytelnie;
  3. formularz należy wypełniać wielkimi, drukowanymi literami;
  4. należy wypełniać tylko pola jasne;
  5. we wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie;
  6. wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić.

Niezastosowanie się do którejkolwiek z tych zasad skutkować będzie zwrotem wniosku. Nie ma więc znaczenia, czy pominiesz przy przekreślaniu tylko jedną niewypełnioną rubrykę. Wniosek złożony nie na urzędowym formularzu, bądź nieprawidłowo wypełniony podlega bowiem zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków (art. 19 ust. 3 u.o.k.r.s.).

Przykładowy wniosek, który zobaczysz niżej, wypełniony został dla nowo zawiązanej spółki jawnej Zakład Mechaniki Pojazdowej Andrzej Kowalski spółka jawna z siedzibą w Łodzi. Przyjmijmy, że Spółka zawiązana została w dniu 1 lutego 2018 r. na podstawie umowy sporządzonej w formie pisemnej.

Formularz KRS W1 – przykład wypełnienia

Uwaga! Wniosek dla lepszej czytelności został wypełniony przy użyciu czerwonej czcionki. W przypadku komputerowego wypełnienia wniosku czcionka powinna być koloru czarnego.

jak wypełnić formularz KRS W1

W tej części wniosku należy wskazać w pierwszej kolejności sąd rejestrowy, do którego kierowany jest wniosek.

Właściwość sądu określa się według siedziby spółki, o której informacja jest obligatoryjnym elementem umowy spółki. W tym przypadku spółka posiada siedzibę w Łodzi, wobec czego właściwym sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

W dalszej części wskazuje się siedzibę podmiotu rejestrowanego oraz informację czy wniosek dotyczy nowego podmiotu, czy też podmiotu uprzednio zarejestrowanego. W przypadku rejestracji nowego podmiotu, zaznaczyć należy kwadrat 1.


jak wypełnić formularz KRS W1

W części A, segmencie A.1 formularza KRS W1 wskazuje się dane wnioskodawcy oraz informacje, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Co do wypełnienia pola o nr. 8, szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w tym wpisie. Jeśli zaznaczysz już odpowiedni kwadrat w polu o nr. 8, nie zapomnij o tym, aby zaznaczyć odpowiedni kwadrat w polu 9, bądź w przypadku, gdy spółka nie jest cudzoziemcem, o przekreśleniu tego pola.

W przypadku rejestracji spółki przez wspólników, wskazać należy, że wnioskodawcą jest spółka, a co za tym idzie zaznaczyć kwadrat o nr. 1. W takim przypadku pola o numerach 10-11 muszą zostać przekreślone.


jak wypełnić krs w1

W segmencie A.2 należy wskazać adresata korespondencji. Standardowo powinna nim być spółka, natomiast bez przeszkód może to być także inny podmiot, np. wspólnik, kancelaria prawna, bądź inna osoba, która w imieniu spółki odbierać będzie korespondencję.

W części A.3 wskazuje się także pełnomocnika procesowego, jeśli zastępuje on przy składaniu wniosku samą spółkę.


jak wypełnić krs w1

Część B obejmuje zasadniczy element wniosku, czyli wniosek o wpis spółki do rejestru zgodnie z informacjami we wniosku i załącznikach do wniosku.

W części B należy wskazać pełną firmę (nazwę) spółki wraz z oznaczeniem formy prawnej, które to oznaczenie stanowi integralny element firmy.

W polu 31 zaznaczyć należy kwadrat właściwy dla formy prawnej spółki. W tym przypadku będzie to kwadrat 1.


jak wypełnić krs w1

Jeśli wniosek o rejestrację spółki jawnej dotyczy nowo zawiązanej spółki, w zakresie części C pola w segmentach C.1 oraz C.2 powinny zostać przekreślone.


jak wypełnić krs w1

W przypadku segmentu C.3, jeśli chodzi o nowo zawiązaną spółkę jawną, która nie będzie wspólnikiem w spółce cywilnej, zaznaczamy kwadrat ,,NIE’’.

W segmencie C.4 wskazać należy siedzibę oraz adres spółki. Należy zwrócić uwagę, czy wpisane dane nie zawierają błędów – sąd w tym zakresie nie weryfikuje bowiem prawidłowości danych. Jeśli więc nastąpi pomyłka w zakresie np. kodu pocztowego, bądź numeru domu, nieprawidłowe dane zostaną wykazane w rejestrze zgodnie z wnioskiem. Niezbędne więc będzie dokonanie zmiany wpisu, co wiąże się z koniecznością złożenia wniosku o zmianę danych (koszt 250 zł opłaty sądowej + 100 zł opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Jeśli spółka chce wykazać w publicznym rejestrze adres poczty oraz adres e-mail, może dane w tym zakresie wpisać w polach 47 i 48. Nawet jeśli spółka dysponuje adresem i stroną, wykazanie tych danych nie jest obowiązkowe.


jak wypełnić krs w1

Segment C.5 obejmuje informacje o umowie spółki. Ten wzór zawiera dwa warianty wypełnienia tego pola – dla zawarcia umowy w formie pisemnej zwykłej oraz w formie aktu notarialnego.

Z uwagi, na fakt, że na wstępie wskazałem, że umowa naszej spółki jawnej zawarta została w formie zwykłej pisemnej, właściwy będzie wariant 1. W przypadku jednak, gdyby umowa spółki jawnej zawarta została w formie aktu notarialnego, należałoby wybrać wariant 2.

W segmencie C.6. wskazuje się czy spółka została zawarta na czas oznaczony. Zasadą jest, że brak oznaczenia czasu trwania spółki w jej umowie oznacza utworzenie spółki na czas nieoznaczony. Jeśli więc brakuje takiego postanowienia w umowie, zaznaczyć należy w polu 50 kwadrat 2.


jak wypełnić krs w1

W segmencie C.7 należy wskazać dzień kończący pierwszy rok obrotowy spółki, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe. Jeśli brak jest postanowień w zakresie roku obrotowego spółki w jej umowie, oznacza to, że rokiem obrotowym spółki jawnej jest rok kalendarzowy, który kończy się 31 grudnia. Jeśli spółka rejestrowana jest w drugiej połowie roku, możliwe jest przedłużenie roku obrotowego spółki do końca kolejnego roku kalendarzowego.


jak wypełnić formularz KRS W1

Przechodzimy już do ostatniej części formularza – części dotyczącej załączników do formularza głównego KRS W1.

W przypadku spółki jawnej, która dopiero co została zawiązana przez wspólników, obligatoryjnymi formularzami KRS załączanymi do głównego formularza KRS W1 są formularze zaznaczone na czerwono. Jeśli zabraknie miejsca w którymś z załączanych do wniosku głównego formularzy, należy wypełnić kolejny odpowiedni formularz o tym samym oznaczeniu. Wtedy należy także zmienić odpowiednio wskazaną liczbę załączników.


jak wypełnić formularz KRS W1

W ostatniej części wskazać należy załączane do formularzy dokumenty. Pobierane ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości formularze w tym zakresie są już w jakiejś części wypełnione, natomiast są niedostosowane do wniosku dla spółki jawnej.

W przypadku rejestracji spółki do wniosku należy załączyć:

  1. umowę spółki,
  2. listę wspólników spółki jawnej zawierającą nazwiska i imiona bądź nazwy wspólników oraz ich  adresy (adresy do doręczeń),
  3. listę wspólników uprawnionych do reprezentacji spółki, 
  4. dowód uiszczenia opłaty sądowej od wpisu do KRS i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) – obecnie 500 zł za wpis do KRS i 100 zł za ogłoszenie w MSiG (opłata może być na jednym przelewie, bądź oddzielnie)

Takie załączniki powinny więc być wykazane w tej części formularza.

W którymś z kolejnych wpisów dowiesz się jak wypełnić formularze stanowiące załącznik do formularza KRS-W1

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie? Skorzystaj z formularza kontaktowego