Podmioty wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego są na podstawie art. 5 ust. 2c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz.U. 1995 nr 142 poz. 702 z późn. zm.) zobowiązane złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego miejscowo dla spółki zgłoszenie identyfikacyjne. W tym wpisie dowiesz się krok po kroku jak wypełnić NIP-8 dla spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak wypełnić NIP-8 dla spółki?

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających, które wprowadziło nową wersję formularza NIP-8(2) służącego do zgłoszenia identyfikacyjnego oraz aktualizacyjnego. 

Wzór formularza stanowi załącznik do rozporządzenia, które można pobrać z Internetowego Systemu Aktów Prawnych pod tym linkiem.

Więcej o samym zgłoszeniu NIP-8 dowiesz się w tym wpisie.

Na początek kilka ważnych informacji jak wypełnić NIP-8 dla spółki:

  1. Zgłoszenie identyfikacyjne składane jest w terminie 21 dni od dnia wpisu spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  2. Zgłoszenie może zostać złożone tylko z wykorzystaniem urzędowego formularza NIP-8,
  3. W formularzu należy wypełnić tylko jasne pola
  4. Formularz należy wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

 

Jak wypełnić NIP-8 dla spółki – instrukcja

W pierwszej części formularza należy w jasnym polu wpisać numer identyfikacji podatkowej spółki (NIP).

jak wypełnić NIP-8 dla spółki


W dalszej części formularza – oznaczonej literą A – w rubryce 4, zaznaczyć należy pole 1, tj. ,,zgłoszenie identyfikacyjne’’.  W polu 5 wpisać z kolei należy właściwego miejscowo dla spółki naczelnika urzędu skarbowego. Wykaz adresów internetowych izb oraz urzędów skarbowych znajdziesz na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów pod tym adresem.

jak wypełnić NIP-8 dla spółki


Kolejna część formularza – oznaczona literą B – obejmuje dane składającego. Obligatoryjnie należy wypełnić pola o nr. 6-9.

Część B.2. podlega wypełnieniu tylko wówczas, gdy spółka uzyskała numery służące do identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innych krajach.

 

jak wypełnić NIP-8 dla spółki

 


 

W części B.3 w ramach zgłoszenia identyfikacyjnego wypełnieniu podlegają pola 14 – 16. W przypadku zaznaczenia w rubryce 13 pola 1, dane z rubryk 14-16 podlegać będą udostępnieniu z rejestru REGON.

W polu B.3.1. można wskazać adres elektroniczny na portalu podatkowym lub systemie ePUAP. Można z tej możliwości także zrezygnować poprzez zaznaczenie pola 18.

jak wypełnić NIP-8 dla spółki


W części B.3.2. należy wskazać adres do korespondencji. Adres ten nie musi odpowiadać adresowi siedziby spółki. Za wybraniem innego adresu mogą przemawiać względy praktyczne, stąd adresem do korespondencji dla urzędu skarbowego może być np. miejsce zamieszkania wybranego wspólnika, adres biura księgowego prowadzącego obsługę księgową, czy też adres kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną spółki.

jak wypełnić NIP-8 dla spółki


Dalszy ciąg części B formularza NIP-8 służy do wskazania miejsc prowadzenia działalności (pola 31-42) oraz adresu miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej (pola 43-52).

W zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-8 należy wskazać adresy wszystkich miejsc prowadzenia działalności (w tym hurtowni, magazynów oraz składów). W przypadku braku miejsca w formularzu, należy sporządzić listę adresów tych miejsc na odrębnym dokumencie, z zachowaniem danych z pól 31-42.

Formularz powinien obejmować także adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej spółki. Adres ten podobnie jak adres korespondencji nie musi odpowiadać adresowi siedziby spółki – bardzo często jest to adres biura księgowego prowadzącego księgi spółki, bądź nawet adres zamieszkania wspólnika.

jak wypełnić NIP-8 dla spółki

 


Kolejna część formularza – oznaczona literą C – służy do wskazania rachunków związanych z prowadzoną działalnością. Więcej o obowiązku zgłoszenia rachunku bankowego spółki do urzędu skarbowego w tym wpisie.

W przypadku zgłoszenia identyfikacyjnego jednego konta bankowego, może wyglądać jak niżej. Jeśli spółka posiada więcej niż jeden rachunek, należy sporządzić listę rachunków, które nie mieszczą się w formularzu NIP-8, uwzględniając zakres danych jak w formularzu i załączyć ją do formularza.

jak wypełnić NIP-8 dla spółki


Spółka osobowa z uwagi na transparentność podatkową nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jak i podatku dochodowego od osób prawnych, wobec tego nie może odprowadzić 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Mogą to jednak zrobić jej wspólnicy rozliczając się z dochodu uzyskanego za pośrednictwem spółki.  

Spółka nie wypełnia jednak pola C.2. z uwagi na fakt, że nie rozlicza ona podatku dochodowego swoich wspólników, gdyż są oni do tego zobowiązani samodzielnie. Spółka nie pełni w tym zakresie roli płatnika podatku dochodowego wspólników.

jak wypełnić NIP-8 dla spółki

 


 

Dalsza część formularza – oznaczona literą D – służy do przekazania urzędowi informacji na temat formy organizacyjnej spółki, powiązanych podmiotów i informacji dodatkowych.

Jeśli spółka nie ma wyodrębnionych jednostek wewnętrznych podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu w polu 67 zaznacza pole 3. 

jak wypełnić NIP-8 dla spółki

 


Jeśli w polu 67 zaznaczona została rubryka 3, pola 68 – 70 w części D.1. nie podlegają wypełnieniu.

Jeśli spółka nie posiada wyodrębnionych jednostek wewnętrznych wypełnieniu nie podlegają także pola 71-73 w części D.2.

jak wypełnić NIP-8 dla spółki

 


Część D.3. służy do wskazania identyfikatorów podatkowych wspólników (PESEL lub NIP). W przypadku, gdy dane wspólników nie mieszczą się w części D.3. należy sporządzić listę pozostałych wspólników z uwzględnieniem danych jak w formularzu.

jak wypełnić NIP-8 dla spółki


W ostatniej części formularza wskazuje się dane uzupełniające przesyłane przez naczelnika urzędu skarbowego odpowiednio do GUS i ZUS.

W przypadku, gdy spółka do momentu złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego nie zatrudniła pracowników, należy zaznaczyć w rubryce 82 pole 2. Rubryka 83 wypełniana jest w przypadku zaznaczenia pola 1 w rubryce 82. Pole 84 podlega wypełnieniu tylko w ramach zgłoszenia aktualizującego.

Pola 85-87 nie podlegają wypełnieniu przez spółkę osobową.

Pola 88-93 podlegają uzupełnieniu w zależności od tego, czy spółka zatrudnia pracowników, prowadzi gospodarstwo rolne, posiada użytki rolne oraz posiada stronę internetową.

Uzupełnieniu podlega w ramach zgłoszenia identyfikacyjnego także rubryka 89 wskazująca na procentowy udział w ogólnej wartości kapitału. Aby dowiedzieć się jak wypełnić NIP-8 dla spółki w zakresie rubryki 89 należy przeanalizować procent udziału w zysku spółki każdego ze wspólników i odnieść go do właściwych pozycji w rubryce. 

jak wypełnić NIP-8 dla spółki

 


W przedostatniej części formularza – oznaczonej literą E – należy wskazać załączniki do formularza (listy z danymi, które nie zmieściły się w formularzu, np. listę pozostałych rachunków, listę miejsc prowadzenia działalności, listę wspólników). W przypadku, gdy zgłoszenie składa podmiot inny niż wspólnik, uzupełnieniu podlega także rubryka 95.

W ostatniej części – oznaczonej literą F – wskazać należy dane wspólników bądź wspólnika składającego zgłoszenie oraz datę wypełnienia formularza. Część oznaczona literą G nie polega wypełnieniu przez spółkę.

jak wypełnić NIP-8 dla spółki

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie? Skorzystaj z formularza kontaktowego