Od 1 stycznia 2020 r. zwiększeniu ulegnie limit kwotowy, do wysokości którego podatnikowi przysługuje tzw. status małego podatnika. Jest to efektem uchwalenia przez Sejm ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. 2018 poz. 2244). Dzięki zmianie, większe grono podatników skorzysta z uproszeń dedykowanych dla tej grupy podmiotów.

Mały podatnik PIT – dotychczasowy limit

Mały podatnik zdefiniowany jest w art. 5a pkt 40 ustawy o PIT. Stosownie do jego treści, małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

W 2019 roku małym podatnikiem PIT jest osoba, której przychód ze sprzedaży brutto w 2018 roku nie przekroczył 1.200.000 euro. W przeliczeniu na polskie złote jest to kwota 5.135.000 zł (ogłoszony kurs euro stanowiący podstawę kalkulacji wynosił 4,2795 zł ).

Nowy limit dla małego podatnika PIT od 2020 r.

Uchwalona przez Sejm ustawa nowelizująca przepisy PIT zakłada, że dotychczasowy limit 1 200 000 euro ulegnie zwiększeniu do 2 000 000 euro. Punkt odniesienia do limitu pozostanie analogiczny, więc będzie to sprzedaż za poprzedni rok podatkowy. Oznacza to, że status małego podatnika PIT w 2020 r. ustalany będzie w oparciu o wartość przychodu ze sprzedaży w roku podatkowym 2019.

Znowelizowany przepis uwzględniać będzie także sposób obliczania limitu w przypadku przedsiębiorstw w spadku, w związku z wejściem w życie  ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. 2018 poz. 1629). W przypadku przedsiębiorstw w spadku, pod uwagę należało będzie także brać wartość przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy.

Zwiększenie limitu zostanie z pewnością pozytywnie odebrane przez spore grono przedsiębiorców, a to ze względu na fakt, że mały podatnik PIT może skorzystać z kilku udogodnień podatkowych, wśród których wymienić można:

– prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych (art. 22k ust. 7 ustawy o PIT),

– możliwość kwartalnego wpłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego (art. 44 ust. 3g ustawy o PIT).

O innej korzystnej zmianie wynikającej z ustawy nowelizacyjnej możesz przeczytać też tutaj.

Kontakt ALCS

Masz pytanie? Skorzystaj z formularza kontaktowego