Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność mają możliwość skorzystania z tzw. ,,małego ZUS’’ , czyli preferencyjnych obniżonych składek przez okres 24 miesięcy. Składki dla osoby rozpoczynającej działalność mogą być w takim przypadku obliczane od podstawy wymiaru stanowiącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Mały ZUS jest finansowym ułatwieniem dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Rodzi się w związku z powyższym pytanie,  czy takie prawo do niższych składek przysługuje wspólnikom spółek osobowych, skoro ciąży na nich obowiązek odprowadzania składek ZUS.

ZUS dla wspólnika spółki osobowej


Osoby posiadające status wspólnika spółki jawnej, komandytowej oraz partnerskiej, a także wspólnicy jednoosobowych spółek z o. o., na mocy art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: u.s.u.s.) są uznawane za osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Z tego też względu stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 5  u.s.u.s. podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Co do zasady podstawę wymiaru z tego tytułu, stosownie do art. 18 ust. 8 u.s.u.s. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy. Ogłoszona na 2017 r. minimalna podstawa wymiaru dla osób prowadzących pozarolniczą działalność wynosi 2557,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2017 r., źródło: http://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne).

 Mały ZUS dla wspólnika spółki osobowej?


Przepisem stanowiącym o możliwości skorzystania przez osoby rozpoczynające działalność z preferencyjnej obniżonej składki ZUS, a więc tzw. małego ZUS jest art. 18a ust. 1 u.s.u.s. Zgodnie z tym przepisem, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 u.s.u.s., w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Stosownie z kolei do treści art. 8 ust. 6 u.s.u.s. osobami prowadzącymi działalność gospodarczą są:

  1. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych
  2. twórcy i artyści
  3. osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu: – w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, – z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
  4. wspólnicy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Z uwagi na fakt, że przepis art. 18a ust. 1 us.u.s. odwołuje się w swoim zakresie do art. 8 ust. 6 pkt. 1 u.s.u.s., to niestety tylko osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych są uprawnione do skorzystania z udogodnienia jakim jest mały ZUS. Z literalnego brzmienia przepisu wynika więc, że nie obejmuje on swoim zakresem wspólników spółek osobowych. Z możliwości skorzystania z obniżonego ZUS skorzystać mogą jednak wspólnicy spółki cywilnej. Pamiętać jednak należy, że spółka cywilna w istocie stanowi jedynie umowę cywilnoprawną i nie konstytuuje odrębnego bytu jakim jest np. spółka komandytowa bądź spółka jawna.

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie? Skorzystaj z formularza kontaktowego