Podmioty wpisane do m. in. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązane są do złożenia formularza NIP-8 do właściwego urzędu skarbowego. Formularz ten służy do zgłoszenia i aktualizacji danych nie objętych wpisem do KRS. We wpisie znajdziesz też odpowiedź na pytanie kiedy złożyć NIP-8, a kiedy NIP-2 i w jakim terminie.

Formularz NIP-8 dla spółki


Od 1 grudnia 2014 r. po wpisie spółki do rejestru należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego miejscowo dla spółki formularz NIP-8. Formularz obejmuje dane podstawowe – tj. dane ujawnione w KRS, jak i dane niepodlegające wpisowi do KRS – tzw. dane uzupełniające. Przed wprowadzeniem formularza NIP-8, dane uzupełniające wcześniej wykazywane były w formularzach NIP-2, RG-OP oraz ZUS-ZPA.

Formularz NIP-8 stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz.U.2014.1665). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.

Aktualizacja:

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających, które wprowadziło nową wersję formularza NIP-8(2). Wzór formularza stanowi załącznik do rozporządzenia, które można pobrać z Internetowego Systemu Aktów Prawnych pod tym linkiem.
 

Nowelizacja


Obecnie do wniosku do KRS nie składa się formularzy NIP-2, RG-OP ani ZUS-ZPA. Wynika to z faktu, że dane wykazywane dotychczas we wszystkich tych formularzach, obecnie ujawniane są w formularzu NIP-8 złożonym do urzędu skarbowego. Dane te z kolei naczelnik urzędu skarbowego przekazuje do właściwych organów (GUS i ZUS). Pełni zatem w tym zakresie rolę pośrednika, zdejmując w tym zakresie obowiązek z interesanta.

Wprowadzenie formularza było elementem większej nowelizacji systemu teleinformatycznego KRS. Zmiany podyktowane były koniecznością uproszczenia i przyspieszenia procesu rejestracji podmiotów podlegających wpisowi do KRS, którym to procesem rządziła zasada jednego okienka, polegająca na możliwości złożenia wniosków do wszystkich organów (ZUS, GUS i US) wraz z wnioskiem o rejestrację podmiotu w KRS. Zasada nie zdawała jednak w założeniu egzaminu. Mimo, iż formularze do US, GUS i ZUS stanowiły załącznik do formularzy KRS składanych w sądzie, to numery NIP i REGON nadawane były z dużym opóźnieniem, co często stanowiło przeszkodę do rozpoczęcia działalności. Z tego też względu ustawodawca zdecydował się zmienić procedurę w sposób umożliwiający jak najszybsze nadanie numerów NIP i REGON.

Numer NIP i REGON


Obecnie numer NIP i REGON nadawany jest automatycznie przy wpisie spółki do KRS. To rozwiązanie faktycznie można uznać za realizację idei, która przyświecała zasadzie jednego okienka. Spółka już z momentem rejestracji w KRS dysponuje niezbędnymi numerami ewidencyjnymi. Potwierdzenia nadania tych numerów załączone są do postanowienia w przedmiocie wpisu spółki do KRS. Na spółce ciąży jedynie obowiązek złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego oraz w razie konieczności dalszych zgłoszeń aktualizacyjnych do US, w sytuacji, gdyby dane spółki się zmieniły. Od czasu nowelizacji nie ma więc potrzeby występowania do US z wnioskiem o nadanie numeru NIP, do czego wcześniej służył wniosek NIP-2.

Termin na złożenie formularza NIP-8


Termin na złożenie NIP-8 wynosi 21 dni od dnia rejestracji podmiotu w KRS. Wskazany termin wynika z art. 5 ust. 2c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz.U. 1995 nr 142 poz. 702 z późn. zm.).

W przypadku jednak, gdy spółka zamierza zatrudniać pracowników, ZUS wymaga złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego w terminie 7 dni (patrz: http://www.zus.pl/firmy/zgloszenie-platnika/firmy/zgloszenie-spolki-krs-).

W przypadku, gdy zmianie ulegną dane dotyczące spółki wpisanej już do KRS, na spółce ciąży obowiązek dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu. W takim przypadku zaznaczyć należy rubrykę ,,zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających’’. Termin na złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego wynosi w takim przypadku 7 dni stosownie do art. 9 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników. W szczególności dotyczy to przypadków zmiany firmy spółki, zmiany jej adresu, zmiany kont bankowych, zmiany miejsca prowadzenia działalności, czy też zmiany składu osobowego wspólników. Zgłoszenie identyfikacyjne oraz późniejsza aktualizacja danych nie podlega opłacie skarbowej.

Sankcje za niezłożenie zgłoszenia


Stosownie do art. 81 §1 pkt 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930) niedokonanie w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objętych nim danych stanowi wykroczenie skarbowe podlegające karze grzywny. Grzywna wymierzona może zostać w od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia – stosownie do art. 48 §1 Kodeksu karnego skarbowego. Urząd skarbowy może skorzystać zamiast kary grzywny z możliwości ukarania sprawcy mandatem karnym, którego wysokość stosownie do art. 48 §2 Kodeksu karnego skarbowego nie może przekraczać podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie? Skorzystaj z formularza kontaktowego