Ministerstwo Finansów opublikowało 16 lipca bieżącego roku objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania przepisów  IP BOX. Chodzi o przepisy przyznające preferencyjne opodatkowanie 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. 

Objaśnienia podatkowe do IP BOX

W opublikowanych objaśnieniach do IP BOX Ministerstwo Finansów wyjaśnia w jaki sposób należy rozumieć obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. nowe przepisy art. 30ca i art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zoraz art. 24d i art. 24e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pomimo, że wprowadzona regulacja nie jest obszerna, to budziła wiele wątpliwości po stronie podatników co do rozumienia określonych zwrotów oraz sformułowań, a także zasad stosowania nowej regulacji. 

Treść objaśnień możesz znaleźć pod tym linkiem.

Objaśnienia do IP BOX będą aktualizowane i uzupełniane

Jak wskazało Ministerstwo Finansów, opublikowane objaśnienia do IP Box, w zakresie obliczania dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, mają ogólny charakter i będą uzupełnione o szczegółowe przykłady obliczania dochodu. Aktualizacji można się spodziewać w szczególności w zakresie, w którym w ramach przepisów IP należy stosować przepisy o cenach transferowych. Aktualizacja ma być wynikiem prac grup roboczych w ramach Forum Cen Transferowych.  

Czym są objaśnienia podatkowe?

Objaśnienia podatkowe są ogólnym wyjaśnieniem przepisów prawa podatkowego dotyczącym stosowania tych przepisów. Wydawane są na podstawie art. 14a §1 Ordynacji podatkowej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Ich wydawanie ma na celu zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe.

Zgodnie z art. 14n § 4 pkt 1 Ordynacji podatkowej, zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k-14m Ordynacji podatkowej (ochrona prawna taka jak w przypadku zastosowania się do interpretacji ogólnej czy indywidualnej).

Więcej o samym IP BOX możesz przeczytać z kolei pod tym linkiem.

Kontakt ALCS