Zagadnienie podatku u źródła zawsze budziło duże zainteresowanie organów. Wynikało to głównie z faktu częstego wykorzystywania mechanizmu poboru podatku u źródła w celu unikania opodatkowania. Idąc z nurtem nieustannych zmian w ustawach podatkowych mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego, ustawodawca zdecydował się ostatecznie na daleko idącą zmianę przepisów także w tym zakresie. W tym wpisie krótko o zmianach w przepisach dotyczących podatku u źródła i o nowym instrumencie zabezpieczenia podatników, jakim jest opinia zabezpieczająca zwolnienie z poboru podatku u źródła.

Zmiana zasad poboru podatku u źródła od 2019 r.

Ustawodawca zdecydował, że od 2019 roku, a dokładnie od 1 lipca 2019 r. z uwagi na wydłużenie terminu wejścia w życie nowych przepisów, płatnicy dokonujący płatności podlegających podatkowi u źródła na postawie art. 21 ust. 1  oraz  22 ust. 1 ustawy o CIT, w kwocie przewyższającej rocznie 2.000.000 PLN na rzecz jednego kontrahenta, będą uprawnieni do zastosowania niższej stawki podatku u źródła (wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) lub całkowitego zwolnienia z podatku u źródła (wynikającego z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo implementowanych do polskich ustaw postanowień dyrektyw unijnych) wyłącznie po złożeniu do organu podatkowego przewidzianego w ustawie o CIT oświadczenia, bądź po uzyskaniu opinii zabezpieczającej pobór podatku u źródła.

Opinia zabezpieczająca WHT, czyli opinia o stosowaniu zwolnienia

Zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy o CIT, organ podatkowy, na wniosek złożony przez płatnika bądź podatnika (zagranicznego odbiorcę płatności), wydaje, pod warunkiem wykazania przez wnioskodawcę spełnienia przez podatnika warunków przewidzianych dla zastosowania zwolnienia z poboru WHT, opinię o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych na rzecz tego podatnika należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1 ustawy o CIT (opinia o stosowaniu zwolnienia).

Opinia o stosowaniu zwolnienia z poboru WHT stanowi instrument zbliżony do interpretacji indywidualnej. W razie jej uzyskania, potwierdza ona, że zagraniczny podmiot, na rzecz którego dokonywana jest płatność, jest podmiotem, w stosunku do którego nie zachodzi konieczność poboru przez polskiego płatnika dokonującego wypłaty należności podatku u źródła.

Jak wskazują przepisy, opinia zabezpieczająca może dotyczyć wyłącznie płatności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o CIT. Oznacza to, że uzyskanie opinii o stosowaniu zwolnienia z WHT będzie możliwe wyłącznie w stosunku do przychodów:

 1. z dywidend i innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
 2. z odsetek;
 3. z praw autorskich lub praw pokrewnych;
 4. z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych, wzorów zdobniczych, w tym ze sprzedaży tych praw;
 5. z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego;
 6. za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego;
 7. za informacje związane ze dobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how).

Przepisy nie przewidują możliwości uzyskania opinii zabezpieczającej w sprawie podatku u źródła dla płatności dotyczących usług niematerialnych, takich jak usługi: doradcze, księgowe, badania rynku, prawne, reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze (określonych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT).

Przepisy nie przewidują także możliwości wystąpienia o opinię zabezpieczającą w przypadku usług świadczonych przez sportowców, artystów oraz osób wykonujących działalność rozrywkową (określonych w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT).

Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej WHT

Wniosek o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia składa się w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. W postaci elektronicznej dokonuje się także w razie potrzeb uzupełnienia wniosku o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia w zakresie przedstawienia organowi podatkowemu dalszych faktów oraz przekazania uzupełniającej dokumentacji. 

Formularzem służący do złożenia wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej WHT jest formularz WH-WOP. Formularz można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów pod tym linkiem we właściwej strukturze logicznej, bądź pod tym linkiem, gdzie można znaleźć formularz w wersji pdf. Ministerstwo udostępniło także instrukcje wypełnienia formularza WH-WOP, którą można znaleźć tutaj.

Załączniki do opinii zabezpieczającej WHT

Przepisy nie określają jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej, przy czym określają jakie warunki należy spełnić aby uzyskać opinię o stosowaniu zwolnienia z WHT. Na tej podstawie można przypuszczać, że do formularza WH-WOP załączyć należało będzie co najmniej:  

 1. dokument potwierdzający fakt posiadania określonej ilości udziałów w drugiej ze stron transakcji,
 2. certyfikat rezydencji odbiorcy płatności potwierdzający fakt opodatkowania osiąganych dochodów w danym państwie,
 3. dokument potwierdzający fakt pozostawania rzeczywistym odbiorcą płatności,
 4. dokument potwierdzający fakt podlegania przez odbiorcę płatności opodatkowaniu od całości osiąganych dochodów;
 5. dokument potwierdzający rynkowy charakter płatności.

Zakres załączników zależeć będzie jednak każdorazowo od konkretnego stanu faktycznego, rodzaju płatności oraz zależności występujących pomiędzy podmiotami oraz ich struktury własnościowej. Powyższej listy z dużą dozą pewności nie można traktować więc jako wyczerpującej. 

Wydanie opinii zabezpieczającej WHT

Opinia zabezpieczająca wydawana jest w znacznie dłuższym terminie niż interpretacje indywidualne. Maksymalny termin na wydanie opinii zabezpieczającej ustawodawca zdecydował się bowiem określić na aż 6 miesięcy. Wniosek o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia podlega przy tym opłacie wpłacanej na rachunek organu podatkowego, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wysokość opłaty od wniosku o wydanie opinii wynosi 2 000 zł.

Przepisy przewidują przy tym także maksymalny termin ważności opinii o stosowaniu zwolnienia, który zgodnie z art. 26b ust. 7 pkt 1 ustawy o CIT wynosi trzy lata od dnia jej wydania.

 

Masz pytanie dotyczące opinii o stosowaniu zwolnienia z poboru podatku u źródła? Skorzystaj z formularza kontaktowego