Strona główna/Nie udało się zaimportować tagu wpisu %spodatki

Opinia zabezpieczająca zwolnienie z WHT

Zagadnienie podatku u źródła zawsze budziło duże zainteresowanie organów. Wynikało to głównie z faktu częstego wykorzystywania mechanizmu poboru podatku u źródła w celu unikania opodatkowania. Idąc z nurtem nieustannych zmian w ustawach podatkowych mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego, ustawodawca zdecydował się ostatecznie na daleko idącą zmianę przepisów także w tym zakresie. W tym wpisie krótko o zmianach w przepisach dotyczących podatku u źródła i o nowym instrumencie zabezpieczenia podatników, jakim jest opinia zabezpieczająca zwolnienie z poboru podatku u źródła. Zmiana zasad poboru podatku u źródła od 2019 r. Ustawodawca zdecydował, że od 2019 roku, a dokładnie od 1 lipca 2019 [...]

2019-08-07T09:32:34+00:00

Ulgi i zachęty podatkowe dla przedsiębiorców w 2019 r.

Z początkiem 2019 r. w życie wchodzą obszerne zmiany w ustawach podatkowych, które w istotny sposób wpłyną na otoczenie prawne przedsiębiorców. Znaczna część z nich ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz zwiększenie wpływu do budżetu. W ramach pakietu zmian znajdują się jednak także zmiany wprowadzające rozwiązania, które pozwolą przedsiębiorcom osiągnąć wymierne korzyści podatkowe. W tym wpisie przeczytasz o kilku korzystnych ulgach i zachętach podatkowych, z których będą mogli skorzystać przedsiębiorcy w 2019 r. […]

2019-08-07T09:43:10+00:00

Odsetki od udziału kapitałowego w spółce osobowej – skutki podatkowe

Wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich, mogą corocznie żądać od spółki wypłaty odsetek w wysokości 5% od wartości rzeczywiście wniesionego do spółki wkładu. W praktyce z możliwości tej korzysta niewielu wspólników, a bardzo często spotykaną praktyką jest zupełne pominięcie uregulowania tej materii w ramach umowy spółki, pomimo, że niesie ona za sobą daleko idące konsekwencje. W tym wpisie dowiesz się jak podatkowo kwalifikowana jest wypłata odsetek od udziału kapitałowego w spółce jawnej i komandytowej, jakie skutki wywołuje po stronie wspólników oraz jak powinien ją opodatkować wspólnik będący podatnikiem PIT. […]

2019-07-03T13:01:10+00:00

Ulga na badania i rozwój, czyli ulga B+R

Ulga na badania i rozwój pomimo, że jest rozwiązaniem stosunkowo nowym, z roku na rok budzi coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców, zyskując także na znaczeniu. Świadczy o tym chociażby sukcesywne zwiększanie przez ustawodawcę wysokości odliczenia dopuszczalnego w ramach stosowania ulgi oraz rozszerzanie katalogu kosztów możliwych do rozliczenia. Organy podatkowe wydają także coraz więcej interpretacji, których przedmiotem są przepisy dotyczące ulgi, co pozwala z kolei łatwiej ocenić w jakich przypadkach ulga może mieć zastosowanie. Warto więc dowiedzieć się, czym jest ulga B+R, jak działa, oraz jakie mogą być z niej korzyści. […]

2019-07-03T13:01:19+00:00

Wkład pieniężny do spółki z o. o. – skutki podatkowe

Wspólnik spółki z o. o. na pokrycie obejmowanych w spółce udziałów może wnieść wkład pieniężny bądź niepieniężny. Tak jak wniesienie wkładu do spółki osobowej, o którego skutkach możesz przeczytać w tym wpisie, tak też wniesienie wkładu do spółki z o. o., a więc spółki kapitałowej, rodzi określone skutki podatkowe. W tym wpisie przeczytasz o tym, z jakimi skutkami podatkowymi musi liczyć się wspólnik spółki z o. o. obejmujący udziały w zamian za wkład pieniężny. […]

2019-07-03T13:01:30+00:00

Wystąpienie wspólnika ze spółki a przychód z tytułu datio in solutum

Wspólnik spółki jawnej oraz komandytowej może ze spółki wystąpić w następstwie wypowiedzenia umowy spółki, o czym stanowi wprost art. 61 §1 Kodeksu spółek handlowych. Warto jednak pamiętać o tym, że tego typu zdarzenie wywołuje określone skutki podatkowe w przypadku, gdy wypłacany jest mu przysługujący udział kapitałowy. Skutki te mogą w określonych sytuacjach wystąpić nie tylko po stronie występującego wspólnika, lecz także po stronie pozostałych w spółce wspólników. Wynika to z opodatkowania w świetle ustaw o podatkach dochodowych świadczeń w naturze wykonywanych w celu zwolnienia się ze zobowiązania (tzw. datio in solutum). […]

2019-07-03T13:01:40+00:00

Exit tax, czyli podatek od wyjścia już na poważnie

Ministerstwo Finansów 24 sierpnia 2018 r. opublikowało na stronie Rządowego Centrum Legislacji długo zapowiadany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego nowego podatku – exit tax, czyli podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych. Określany jest on także powszechnie podatkiem od wyjścia. Nowe obciążenie fiskalne to kolejne z rozwiązań, które ma stanowić oręż w walce z unikaniem opodatkowania i zmierzać do uszczelnienia krajowego systemu podatkowego. […]

2019-08-07T09:45:13+00:00

Opodatkowanie prokurenta

Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa, którego udzielić może wyłącznie przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru. Prokurent jest więc pełnomocnikiem przedsiębiorcy, którego zakres umocowania wynika z właściwych przepisów, zaś zasady realizowania powierzonej funkcji najczęściej określa odrębna umowa zawarta z mocodawcą. Za pełnienie funkcji prokurent może otrzymywać także wynagrodzenie, którego wypłata rodzi określone skutki podatkowe. Opodatkowanie prokurenta będzie z kolei zależne od tego jaki stosunek prawny, z którego wynika wynagrodzenie łączy go z mocodawcą.  […]

2019-07-03T13:04:11+00:00

Dokumentacja cen transferowych umowy spółki osobowej

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczy transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Obowiązkiem dokumentacyjnym od 1 stycznia 2015 r. objęte jest także zawarcie przez podmioty powiązane umowy spółki osobowej.  Z tego względu zawiązanie umowy spółki jawnej, partnerskiej oraz komandytowej może rodzić w określonych sytuacjach dla stron umowy obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej. W tym wpisie dowiesz się z czego wynika obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla spółek osobowych, kiedy powstaje oraz z czym się wiąże. […]

2019-07-03T13:05:59+00:00
Go to Top