Nieodpłatne i odpłatne prowadzenie spraw spółki

Stosownie do art. 46 k.s.h. wspólnik spółki jawnej nie otrzymuje wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki. Reguła ta znajduje zastosowanie do pozostałych spółek osobowych, o ile wspólnicy nie postanowią inaczej w umowie spółki. […]