Uprzednie porozumienie cenowe (APA) – obrona przed ryzykiem podatkowym

Uprzednie porozumienie cenowe (ang. Advanced Pricing Agreement – APA) jest umową zawieraną z Ministerstwem Finansów. W efekcie jej zawarcia podatnicy otrzymują potwierdzenie, że stosowane przez nich ceny w ramach transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi odpowiadają cenom rynkowym. Oznacza to, że podatnik otrzymuje formalne potwierdzenie tego, że objęta porozumieniem transakcja nie rodzi ryzyka podatkowego w obszarze cen transferowych. Uprzednie Porozumienie Cenowe (APA) Przepisy ordynacji podatkowej wskazują na trzy rodzaje uprzednich porozumień cenowych: jednostronne – są to porozumienia zawierane pomiędzy podatnikiem a krajową administracją podatkową. Porozumienie takie wiąże więc tylko na gruncie polskich przepisów, stąd określane jest jako jednostronne porozumienie podatkowe; dwustronne [...]