Spółka komandytowa – cechy i najważniejsze informacje

Spółka komandytowa pod wieloma względami podobna jest do spółki jawnej. Podobnie jak spółka jawna należy do kategorii handlowych osobowych spółek. W związku z powyższym została wyposażona na podstawie art. 8 §1  ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, dalej: k.s.h.), a więc  może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka komandytowa stanowi więc tak jak spółka jawna podmiot odrębny od wspólników, który dysponuje swoim własnym, niezależnym majątkiem. […]