Nie tylko względy praktyczne, ale także przepisy podatkowe wymuszają na przedsiębiorcach korzystanie z rachunków bankowych. Z uwagi na ograniczenia w możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w gotówce, obecnie zdecydowana większość spośród nich, w tym w szczególności działających w formie handlowych spółek osobowych, decyduje się na rozliczenia bezgotówkowe przy wykorzystaniu rachunków bankowych. Należy jednak pamiętać, że posługiwanie się rachunkiem bankowym nie tylko wiąże się z możliwością efektywnego ewidencjonowania przeprowadzanych operacji finansowych, ale także z obowiązkami względem organów podatkowych. Jednym z tych obowiązków jest zgłoszenie rachunku bankowego spółki do urzędu skarbowego.

Zgłoszenie rachunku bankowego spółki do urzędu skarbowego – z czego wynika obowiązek?


Zgodnie z art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. 1995 nr 142 poz. 702 z późn. zm.) przedsiębiorcy działający w formie handlowych spółek osobowych, składając zgłoszenie identyfikacyjne zobowiązani są ująć w nim wykaz rachunków bankowych związanych z prowadzoną działalnością. Zmiany w zakresie prowadzonych rachunków bankowych, zgodnie z art. 9 ust. 1 tejże ustawy wymagają z kolei złożenia przez spółkę zgłoszenia aktualizacyjnego.

Jakiego rodzaju rachunków dotyczy obowiązek?

Z uwagi na fakt, że ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników nie określa jakie rachunki bankowe powinny zostać ujęte w wykazie rachunków bankowych podlegających zgłoszeniu do urzędu skarbowego, należy sięgnąć w pierwszej kolejności do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, dalej: k.c.), a w dalszej kolejności do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 z późn. zm., u.p.b.).

Rachunek bankowy definiuje art. 725 k.c. zgodnie z którym przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 u.p.b., banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych:

1) rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze;

2) rachunki lokat terminowych;

3) rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, w tym rachunki rodzinne, oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych;

4) rachunki powiernicze.

Z ostatniego z przytoczonych przepisów wynika, że katalog rachunków bankowych, które mogą prowadzić banki, jest otwarty. Świadczy o tym użyty zwrot  „w szczególności’’. Powyższe oznacza, że banki mogą na podstawie art. 49 ust. 1 u.p.b. prowadzić także  inne rodzaje rachunków bankowych. Z tego też względu zestawienie tych dwóch przepisów pozwala stwierdzić, że wykaz rachunków bankowych zgłaszanych urzędowi skarbowemu powinien obejmować wszelkie rachunki, na których przechowywane mogą być środki pieniężne, lub przeprowadzane mogą być rozliczenia.  

W jaki sposób przekazać urzędowi skarbowemu wykaz rachunków bankowych?

Zgłoszenie rachunku bankowego spółki do urzędu skarbowego, zgodnie z art. 5 ust. 2b ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników, następuje w zgłoszeniu identyfikacyjnym składanym na formularzu NIP-8. Jakakolwiek zmiana w zakresie posiadanych przez spółkę osobową rachunków powinna zostać naczelnikowi urzędu skarbowego przekazana w ramach zgłoszenia aktualizacyjnego, składanego na tym samym formularzu.

Należy pamiętać, że zgłoszenie identyfikacyjne powinno zostać złożone w terminie 21 dni od dnia wpisu spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (art. 5 ust. 2c ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników). Termin ten dotyczyć więc będzie handlowych spółek osobowych, które w okresie pomiędzy wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, a dniem dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego założyły rachunek bankowy. Jeśli zmiana w zakresie wykazu rachunków bankowych następuje już po dniu dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego, objęta jest obowiązkiem aktualizacji danych, dokonywanym w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana (art. 9 ust. 1 ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników.

Więcej informacji o zgłoszeniu identyfikacyjnym i aktualizacyjnym w tym wpisie.

Sankcja za niezgłoszenie rachunku bankowego do urzędu skarbowego

Stosownie do art. 81 §1 pkt 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930, dalej: u.k.k.s.) niedokonanie w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objętych nim danych stanowi wykroczenie skarbowe podlegające karze grzywny. Grzywna wymierzona może zostać w od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (art. 48 §1 u.k.k.s.). Urząd skarbowy może skorzystać zamiast kary grzywny z możliwości ukarania sprawcy mandatem karnym, którego wysokość stosownie do art. 48 §2 k.k.s. nie może przekraczać podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Warto więc pamiętać, że zgłoszenie rachunku bankowego spółki do urzędu skarbowego jest obowiązkiem, którego niedochowanie może wiązać się z finansowymi sankcjami.

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie? Skorzystaj z formularza kontaktowego