Zwolnienie z podatku dochodowego dla nowych inwestycji

W 2018 r. w życie wszedł w życie nowy i bardzo korzystny system wspierania inwestycji. System ten zastąpi dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co oznacza, że obecnie niemalże każdy przedsiębiorca może skorzystać z dobrodziejstw jakie wcześniej przysługiwały wyłącznie przedsiębiorcom prowadzącym działalność w Specjalnych Stefach Ekonomicznych. Nowy system pomocy publicznej wprowadzony został Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162). 

W świetle rozwiązań wynikających z ustawy o wspieraniu nowych inwestycji , praktycznie każdy przedsiębiorca może skorzystać ze wsparcia niezależnie od miejsca inwestycji, zaś wsparcie polegać będzie na uzyskaniu decyzji o zwolnieniu z podatku dochodowego, zarówno na gruncie CIT jak i PIT.

O innych ulgach i zachętach podatkowych dla przedsiębiorców możesz przeczytać w tym wpisie.

Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną – zwolnienie z podatku dochodowego dla inwestycji

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji wprowadzona została w ramach reformy promowanej przez rząd pod roboczym hasłem „cała Polska specjalną strefą ekonomiczną”. Wprowadzenie nowego mechanizmu wsparcia przedsiębiorców wynikał z pozytywnie ocenionego doświadczenia z funkcjonowania Specjalnych Stef Ekonomicznych (SSE), które wskazywało na konieczność utrzymania narzędzia opartego na ulgach podatkowych dla podmiotów deklarujących chęć przeprowadzenia nowych inwestycji i tworzenia miejsc pracy.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji jest dla przedsiębiorców znacznie korzystniejszym rozwiązaniem niż dotychczas funkcjonujące przepisy dotyczące SSE, głównie ze względu na fakt, że ustawodawca zdecydował się odejść od ograniczeń terytorialnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia w formie zwolnienia od podatku dochodowego. Oznacza to, że nowy system faktycznie obejmuje całe terytorium Polski, i po spełnieniu określonych warunków uzyskanie decyzji o wsparciu nowej inwestycji możliwe jest w każdym regionie Polski.

Kto może skorzystać z decyzji o wsparciu nowej inwestycji?

Na decyzję o wsparciu nowej inwestycji i zwolnienie z podatku dochodowego liczyć mogą przedsiębiorcy planujący inwestycje, które mogą mieć postać:

 1. inwestycji w rzeczowe w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa (np. inwestycja w nowy zakład produkcyjny, warsztat, oddział, placówkę, miejsce prowadzenia działalności etc.)
 2. zwiększenia zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa (nakłady w celu zwiększenia mocy produkcyjnych bądź efektywności produkcji, modernizacja parku maszynowego, zakup nowych maszyn, samochodów, zwiększenie powierzchni produkcji),
 3. dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa (np. wydatki w celu rozszerzenia puli oferowanych towarów bądź usług, inwestycja w nową linę produkcyjną, wydatki w celu umożliwienia świadczenia usług nowego rodzaju bądź nowego rodzaju produktów).

Zgodnie z nowymi regulacjami na pomoc publiczną, w postaci zwolnienia podatkowego w ramach decyzji o wsparciu nowej inwestycji mogą liczyć:

 1. wszystkie przedsiębiorstwa z sektora tradycyjnego przemysłu, z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: materiały wybuchowe, alkohol, wyroby tytoniowe, stal, czy też firm prowadzących działalność w sektorze wytwarzania i dystrybucji energii; handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych, w zakresie usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych oraz prowadzenia ośrodków gier. Z uzyskania wsparcia, na mocy przepisów unijnych wykluczone są również firmy z sektora hutnictwa, żelaza i stali, sektora węglowego czy sektora transportowego.
 2. wybrane przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług (BSS) świadczące usługi:  informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, z zakresu księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), badań i analiz technicznych, centrów telefonicznych, architektonicznych oraz inżynieryjnych.

Jaki koszt inwestycji umożliwia uzyskanie decyzji o wsparciu nowej inwestycji i skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego?

Aby uzyskać decyzję o wsparciu inwestycji, koniecznym jest spełnienie dwóch kryteriów. Pierwszym z nich jest kryterium ilościowe, które określa minimalną wysokość nakładów inwestycyjnych, które zostaną poniesione w ramach nowej inwestycji (tzw. koszty kwalifikowane). Kryterium te różni się w zależności od rozmiaru przedsiębiorcy, ze względu na fakt, że koszty kwalifikowane inwestycji obniżane są aż o:

 1. 98% dla mikroprzedsiębiorców
 2. 95% dla inwestycji dot. nowoczesnych usług dla biznesu albo działalności B+R
 3. 95% dla małych przedsiębiorców
 4. 80% dla średnich przedsiębiorców.

Z tego względu nowy instrument jest szczególnie korzystny dla mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców oraz średnich przedsiębiorców. Próg kosztów kwalifikowanych niejednokrotnie może okazać się z kolei zbyt wysoki dla dużych przedsiębiorców. Z tego względu zwłaszcza mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy powinni szczegółowo przeanalizować, czy planowana przez nich inwestycja umożliwi uzyskanie decyzji o zwolnieniu z podatku dochodowego. Niejednokrotnie może bowiem okazać się, że zmiana decyzji co do lokalizacji inwestycji wiązać się będzie ze znacznymi korzyściami podatkowymi.

Istotne jest także to, że wysokość minimalnych kosztów kwalifikowanych, których poniesienie umożliwi ubieganie się o decyzję o zwolnieniu z podatku dochodowego jest zróżnicowana także ze względu na poziom bezrobocia w miejscu zlokalizowania inwestycji.

Minimalny poziom nakładów przedstawia poniższa tabela.

Stopa bezrobocia
w powiecie / przeciętna stopa bezrobocia
w Polsce

Minimalne koszty kwalifikowane

Duże przedsię­biorstwa

Średnie przedsię­biorstwa
 • małe przedsię­biorstwa
 • projekty B+R
 • nowoczesne usługi biznesowe
Mikro przedsię­biorstwa

<60% średniej krajowej

100 mln PLN20 mln PLN5 mln PLN2 mln PLN
60 – 100%80 mln PLN16 mln PLN4 mln PLN1,6 mln PLN
100 – 130 %60 mln PLN12 mln PLN3 mln PLN1,2 mln PLN
130 – 160%40 mln PLN8 mln PLN2 mln PLN0,8 mln PLN
160 – 200%20 mln PLN4 mln PLN1 mln PLN0,4 mln PLN
200 – 250 %15 mln PLN3 mln PLN0,75 mln PLN0,3 mln PLN
> 250%*10 mln PLN2 mln PLN0,5 mln PLN0,2 mln PLN

 

Drugim niezbędnym do spełnienia kryterium jest kryterium jakościowe. Przepisy wykonawcze do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji określają 10 warunków, które należy spełnić, aby otrzymać punkty uprawniające do uzyskania decyzji o wsparciu nowej inwestycji (jedno kryterium = 1 punkt). Kryteria zostały podzielone na 2 kategorie (zrównoważonego rozwoju gospodarczego i zrównoważonego rozwoju społecznego). W ramach każdej kategorii możliwym jest do zdobycia po 5 punktów.

Aby otrzymać decyzję o wsparciu inwestycja musi osiągnąć co najmniej 6 punktów. Co istotne, inwestycje zlokalizowane na niektórych obszarach obniżają próg minimalnych punktów do 5, a nawet 4 punktów.

Wysokość zwolnienia z podatku dochodowego dla nowych inwestycji

Kwota zwolnienia z podatku dochodowego w ramach decyzji o wsparciu nowej inwestycji zależy od miejsca realizacji inwestycji oraz rozmiaru przedsiębiorstwa. Wysokość możliwej do osiągnięcia korzyści, określonej jako procent od wartości inwestycji (tzw. intensywność wsparcia), przedstawia poniższa tabela:

REGION

WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ PROCENTOWA INTENSYWNOŚĆ ZWOLNIENIA W STOSUNKU DO WARTOŚCI INWESTYCJI
DUŻEŚREDNIE

MAŁE

Woj. lubelskie50%60%70%
Woj. podkarpackie50%60%70%
Woj. podlaskie50%60%70%
Woj. warmińsko-mazurskie50%60%70%
Woj. kujawsko-pomorskie35%45%55%
Woj. lubuskie35%45%55%
Woj. łódzkie35%45%55%
Woj. małopolskie35%45%55%
Woj. opolskie35%45%55%
Woj. pomorskie35%45%55%
Woj. świętokrzyskie35%45%55%
Woj. zachodniopomorskie35%45%55%
Podregion ciechanowsko-płocki35%45%55%
Podregion ostrołęcko-siedlecki35%45%55%
Podregion radomski35%45%55%
Podregion warszawski wschodni35%45%55%
Woj. dolnośląskie25%35%45%
Woj. wielkopolskie25%35%45%
Woj. śląskie25%35%45%
Podregion warszawski zachodni20%30%40%
m. st. Warszawa10%20%30%

Jak rozliczyć zwolnienie z podatku dochodowego wynikające z decyzji o wsparciu nowej inwestycji?

Zwolnienie z podatku dochodowego wydawane jest na okres wynikający z decyzji o wsparciu. Decyzję o wsparciu wydaje się na czas określony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat. Zwolnieniu z podatku dochodowego podlega zgodnie z obecnie prezentowaną wykładnią organów podatkowych jedynie dochód związany z realizowaną inwestycją, która objęta jest decyzją o wsparciu (tak np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 21.06.2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.178.2019.1.MO). Wcześniej organy podatkowe prezentowały jednak odmienne stanowisko, znacznie korzystniejsze dla podatników. Zgodnie z nim, zwolnienie obejmowało cały dochód przedsiębiorcy, a nie jedynie dochód wygenerowany z inwestycji, na którą uzyskano decyzję (tak np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 27 grudnia 2018 r., sygn. 0114-KDIP2-3.4010.255.2018.1.MS, a także z dnia 7 marca 2019 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.618.2018.2.MD)

Aby obliczyć wysokość zwolnienia należy określić wartość inwestycji (z uwzględnieniem kryterium ilościowego) oraz poziom intensywności pomocy dla danego województwa (patrz tabela wyżej). Przykładowe kalkulacje wysokości zwolnienia z podatku dochodowego znajdują się poniżej.

DECYZJA O WSPARCIU NOWEJ INWESTYCJI DLA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY LOKALIZUJĄCEGO INWESTYCJĘ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Wartość inwestycji2.000.000 zł
Intensywność pomocy w woj. śląskim dla małych przedsiębiorców45%
Sposób kalkulacji korzyściWARTOŚĆ INWESTYCJI * INTENSYWNOŚĆ POMOCY
WYSOKOŚĆ MOŻLIWEJ KWOTY ZWOLNIENIA PODATKOWEGO900.000 ZŁ

 

DECYZJA O WSPARCIU NOWEJ INWESTYCJI DLA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY LOKALIZUJĄCEGO INWESTYCJĘ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Wartość inwestycji2.000.000 zł
Intensywność pomocy w woj. podkarpackim dla małych przedsiębiorców70%
Sposób kalkulacji korzyściWARTOŚĆ INWESTYCJI * INTENSYWNOŚĆ POMOCY
WYSOKOŚĆ MOŻLIWEJ KWOTY ZWOLNIENIA PODATKOWEGO1.400.000 ZŁ

Masz dodatkowe pytania dotyczące decyzji o wsparciu nowej inwestycji? Jeśli potrzebujesz pomocy w tej sprawie, skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego